Select Page

Развојни план

ОСВРТ НА РАЗВОЈ И РАД ШКОЛЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Основна школа”Грабовац” налази се у Грабовцу, општина Обреновац. Удаљен је 12 км од Обреновца, а 50 км од Београда.

Образовно-васпитни рад обавља се у матичној школи и још пет издвојених одељења.

Седиште матичне школе је у Грабовцу, a издвојена одељења се налазе у Доњем крају Грабовца, Дрену, Орашцу, Вукићевици и Љубинићу.
Основна школа “Грабовац” има шест објеката укупне површине 3912м2 , од тога матична школа има 2097м2 , школа у Дрену 980м2 , a 835м2припада осталим издвојеним одељењима. Удаљеност издвојених одељења од матичне школе се креће од 2,5км (Доњи крај Грабовца) до 11км (Вукићевица и Љубинић). Настава се изводи у чистим и комбинованим одељењима. Комбинована одељења од по два разреда .Постоје по два у Орашцу, Вукићевици и једно у Доњем крају Грабовца. Остала одељења су чиста. Укупан број чистих одељења је 29 од чега у матичној школи 15, у Дрену 8, а 6 се налазе у Љубинићу и Доњем крају Грабовца .

Школа је настала интеграцијом три основне школе 1969. године, тако да је у новонасталу школу унета традиција поменутих школа. Најстарија на овим просторима је школа у Орашцу. Познат је податак да је постојала још 1804. године. Касније је радила са прекидима све до 1898. године, када је званично почела са непрекидним радом. Значајан податак је да се у овом селу налази најстарија школска зграда у употреби још од 1923. године. Писани подаци о школи у Грабовцу указују да је са радом почела 1842. године. У Дрену школа постоји од 1897. године. Остале школе су новијег датума. Након инеграције 1969. године изграђена је нова школска зграда у Грабовцу, која је отпочела са радом 1976. године. Те године уписано је 920 ученика, распоређених у 35 одељења.

Према извештајима о раду школе последњих четрдесетак година видљив је значајан успех у многим наставним и ваннаставним активностима.
У претходном периоду успешно је радио велики број секција: млади математичари, драмска, ликовна, рецитаторска, музичка, фолклорна, шаховска, секција домаће радиности и саобраћајна. Од 1986. године ради информатичка секција, једна од првих на територији општине.

Током година долазило је до гашења појединих секција и до појаве нових. Данас у Школи раде: драмска, ликовна, спортске секције, литерарна, рецитаторска секција, лингвистичка, новинарска, еколошка. Учествујемо на такмичењима у оквиру наставних предмета (математике, српског језика, биологије, географије, историје). Поред тога уз учешће родитеља омогућен је рад фолклорне групе.

Школске 1991/92. године почиње са радом емисија “Ритам школе” преко разгласне станице, а покренут је школски лист “Ђачке новине” који се штампа два пута годишње.

Ученици из Доњег краја Грабовца су били домаћини деци из Норвешке у оквиру манифестације “Радост Европе” 1986. године, а 2008. године Школу је посетила норвешка делегација.

Школске 2003/04. уводи се енглески језик у први разред, као базични предмет, а у школској 2005/06. години уводи се информатика као изборни предмет.
Школа је 2004. године реализовала пројекат „Живимо и учимо заједно”, а 2008. године Армалов пројекат „За здраву пијаћу воду”.
У школи је 2007. године организована еколошка манифестација „Зелена јабука”.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Квалитет простора рада ученика је знатно унапређен. У матичној школи, поред класичних учионица постоје и специјализоване учионице за ликовну културу, техничко образовање, хемију и биологију, физику, информатику, библиотека са мањом читаоницом и медијатека. У Дрену поред класичних учионица постоји библиотека и радионица за техничко образовање и кабинет за информатику. У осталим објектима постоје само класичне учионице и канцеларије. Матична школа нема салу за физичко васпитање, а у издвојеном одељењу у Дрену је 2008. године извршена детаљна реконструкција постојеће сале. Површине учионичког простора су уређене и подобне за рад. Сви објекти имају модерно изграђене мокре чворове. У свим школама је опремљен простор и набављена су бројна наставна средства, мада још увек у потпуности не задовољавају правила прописана Нормативом за опремање школа наставним средствима.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ
Кадровска структура запослених је добра, изузев наставе математике (2 наставника) и наставника српског језика ( 0,55). Наставу реализује 53 радника од којих су 2 са средњом, 13 са вишом , 38 са високом школском спремом и пет наставника са неодговарајућом стручном спремом.
У школи постоје четири стручна сарадника (педагог, психолог, логопед и библиотекар) са одговарајућом стручном спремом.
Старосна структура запослених је врло повољна.
Наставно особље и стручни сарадници укључују се у разне облике стручног усавршавања.
Наставници похађају семинаре предвиђене Каталогом стручног усавршавања.
Предметни наставници посећују организоване семинаре у оквиру својих предмета на градском и републичком нивоу.

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ

1.Социјално-економски услови
Подручје Школе обухвата децу из сеоских домаћинстава, различитог економско-социјалног састава. Основна делатност становништва је пољопривреда а један број родитеља је запослен. Мали је број добро ситуираних породица док већина живи у лошим социо-економским условима.
2. Културни услови
На подручју Школе нема организованог културног живота, сем неколико спортских организација. Домове културе већина села нема, а тамо где постоје, нису наменски искоришћени, па је Школа принуђена да за задовољење потреба ученика користи објекте шире друштвене заједнице (најчешће су упућени на Обреновац).
У циљу боље организације културног живота ученика а ради боље сарадње са средином, у Школи постоји посебна Комисија за културну и јавну делатност Школе.
3. Еколошки услови
Еколошки услови су врло лоши. У непосредној близини матичне Школе, Дрена и школе у Доњем крају Грабовца налази се пепелиште ТЕ “Н.Тесла”, па је аеро загађење велико.
Школа у Дрену користи локални водовод, а остала одељења сопствене бунаре. Вода у овим бунарима је бактериолошки често неисправна, а и ниво воде у бунарима је низак. Школа је обавезна да сама хлорисањем обезбеди барем бактериолошку исправност воде, али је начин хлорисања неадекватан. Овакви услови се одражавају на здравствено стање ученика. Јављају се хронична обољења респираторних органа, a обезбеђивање исправности воде изискује посебне трошкове које Школа тешко може да обезбеди.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Ове школске године је уписано 584 ученика који су распоређени у 34 одељења од којих су 29 чиста (527 ученика) и 5 комбинованих одељења (57 ученика). Матична школа у Грабовцу и школа у Дрену су осмогодишње, a y осталим подручним одељењима су четворогодишње школе.
Осим одељења у Орашцу и Вукићевици настава се организује у две смене.

СТРУКТУРА УЧЕНИКА
Од укупно уписаних 584 ученика, 141 ученика потиче из ромске националне мањине. Приличан број ових ученика нередовно или уопште не похађа наставу. Разлози изостајања су различити ( од лоших временских прилика, недостатка адекватне одеће и обуће до демотивације због поменутог схватања система вредности). Већина ове деце нередовно похађа програм предвиђен предшколским васпитањем и образовањем, недовољно познаје српски језик и не поседује потребан ниво предзнања за успешно савладавање наставних садржаја. Многа од ове деце не поседују одговарајуће уџбенике и прибор за рад, а врло често не знају да их користе.
Школа се налази у врло лошем еколошком окружењу. Пепелиште термоелектране “Никола Тесла” налази се на свега неколико километара од матичне школе, што условљава велики број здравствених проблема код наших ученика (обољења респираторних органа, поремећај рада ендокриних жлезда, разне врсте алергије и сл.). Школу похађа известан број ученика са срчаним сметњама и један број ученика који болују од епилепсије.
Приличан број ученика не живи са оба родитеља (разведени родитељи, умрли или живе у иностранству) или се о њима брину старатељи па то негативно утиче на успех и понашање ученика.
Удаљеност ученичких домова од школе је знатна и односи се на већи број ученика који се превозе аутобусима до Школе. Има и оних који не могу да користе превоз па путују пешице у школу.

Мото школе: “…Дођи и увери се…”.

Мисија школе:

Визија школе:

 • Побољшан квалитет наставе увођењем нових облика, метода и техника рада;
 • Обезбеђени још бољи материјално-технички услови за рад;
 • Ученици којима је била потребна појачана друштвена брига су интегрисани у
  највећој могућој мери у васпитно-образовни процес ;
 • Обогаћен културни живот школе;
 • Повишен ниво еколошке свести;
 • Побољшани међуљудски односи ;
 • Подигнут ниво безбедности.

ОБЛАСТ

ПРОМЕНЕ

РАЗВОЈНИ

ЦИЉ

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИ-ВНОСИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ

Н  А  С  Т  А  В  А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ  ПРОЦЕСА

1.Подизање компетенције наставног кадра у настави -Стручно усавршавање наставника

-Наставници

-Стручна служба

-Управа школе

Континуирано
-Набавка стручне литературе
-Опремање школе савременим аудио-визуелним средствима
-Сарадња са другим школама
2.Примењивање нових облика, метода и техника рада у наставном процесу -Увести диференциране и индивиализоване облике рада

-Наставници

-Стручна служба школе

-Ученици

2008 – 2013.
-Увођење хоризонталне и вертикалне корелације градива
-Реализација угледних часова на којима се примењује радионичарски начин рада
-Реализација угледних часова на којима се примењује тимски начин рада
-Реализација угледних часова на којима се примењује драмски облик рада
-Реализација часова на којима ће ученици језичких секција презентовати одређене наставне садржаје у виду креативних радионица
-Организација   часова на којима ће ученици сами реализовати предвиђени наставни садржај
-Организација часова на којима ће ученици старијих разреда презентовати предвиђене наставне садржаје ученицима разреда
-Ангажовање ученика у изради и презентацији самосталних радова
3.Подизање мотивације ученика за активно укључивање у образовно-васпитни процес -Едукација ученика о значају и циљевима образовно-васпитног процеса за наставак  њиховог даљег школовања ( са посебним акцентом на ученике који припадају ромској националној мањини )

-Ученици

-Наставници

-Стручна служба школе

Континуирано
-Анализа постигнутог успеха на крају сваког класификационог периода на часовима одељењске заједнице
-Јавно похваљивање и награђивање најбољих одељења ( прављење паноа са постигнутим резултатима ученика )
-Активно укључивање ученика у процес оцењивања
-Интензивирање додатне наставе
-Интензивирање рада допунске наставе
4. Уједначавање критеријума оцењивања -Упознавање наставног кадра са Блумовом таксономијом

-Управа

-Стручна

служба школе

-Стручни

активи

 2008 – 2013.
-Организација семинара „Оцењивање”
-Увести уједначавање критеријума оцењивања на Стручним  већима
-Упознавање ученика са успостављеним критеријумима оцењивања -Наставници 2008 – 2013.

 

В А Н  Н А С  Т А В Н Е

А К Т И В Н О С Т И

1.УНАПРЕЂИ-ВАЊЕ КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ШКОЛЕ 1.Интензивирање рада постојећих секција у школи -Укључивање већег броја ученика у рад постојећих секција

-Руководиоци секција

-Ученици

2008. и даље
-Осавремењивање рада постојећих секција
2.Формирање нових секција -Спровођење анкете међу ученицима

-Стручна служба школе

-Наставници

2008.и даље
-Активирање секција за које постоји највеће интересовање међу ученицима
3.Организовање различитих врста ваннаставних активности -Организовање посета биоскопима, позориштима, музејима, домовима културе, библиотекама…

-Управа

-Стручна служба

-Стручна већа

континуирано
-Обилазак културно-историјских споменика и привредних организација
-Ангажовање спортских клубова у раду са ученицима
-Организовање гостовања познатих личности
-Организовање дружења ученика матичне школе и ученика из подручних одељења
-Организовање квизова
2.ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ СВИХ АКТЕРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 1.Стицање знања из области екологије -Едукација наставника и ученика из области екологије

-Управа

-Наставници

континуирано
-Организовање трибина и предавања за ученике и родитеље

-Управа

-Наставници

-Спољни сарадници

континуирано
-Набавка одговарајуће стручне литературе -Управа континуирано
-Јавне презентације активности еколошке секције

-Руководилац еколошке секције

-Ученици

У току школске године
-Формирање „Еко-кутка”

-Руководилац еколошке секције

-Ученици

март 2009.
2.Унапређивање сарадње са институцијама које се баве очувањем здравља и екологијом -Интензивирање сарадње са Домом здравља -Управа школе континуирано
-Интензивирање сарадње са Еко фондом -Управа школе континуирано

 

 

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

 

1.ОБЕЗБЕЂИВА-ЊЕ БОЉИХ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД

1.Обезбеђивање услова за извођење наставе физичког васпитања и спортских активности -Изградња фискултурне сале у матичној школи -Управа школе до 2013.год.
-Набављање  реквизита за извођење спортских активности -Управа школе континуирано
2.Побољшање материјалних услова рада унутар школских објеката -Опремање учионица и кабинета одговарајућом опремом

-Управа школе

-Наставници

2008.-

2013.

-Набавка видео-бима
-Регулисање грејања и осветљења
-Уређивање подних и зидних површина
-Уређење санитарних чворова
-Уређивање учионица цвећем, постерима,  паноима, завесама…
-Уређивање холова школе
-Обогаћивање библиотечког фонда стручном литературом, лектиром и белетристиком
3.Оплемењивање простора око школских објеката -Уређивање школског дворишта

-Управа школе

-Наставници

-Ученици

континуирано
-Ограђивање школског дворишта
– „Учионица на отвореном “

 

 

Е    Т    О  С

 

1.УНАПРЕЂИВА-ЊЕ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА  СВИХ АКТЕРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

1.Побољшање међуљудских односа на релацији наставник-ученик,

наставник-наставник, ученик-ученик, наставник-родитељ

-Подизање мотивације ученика за активно учешће у наставном процесу путем укључивања ученика у планирање, реализовање и евалуацију приликом извођења наставних садржаја

-Управа школе

-Стучна служба школе

-Наставници

-Ученици

-Родитељи

континуирано
-Интензивирање рада разредних старешина на тему хуманијих међуљудских односа
-Јавно презентовање резултата рада секција у холу школе путем паноа, фотографија,практичних радова….
-Организовање више културних, друштвених и забавних дешавања за ученике (посете, излети, приредбе, квизови, бирање најлепше учионице, сусрети ученика матичне школе и ученика подручних одељења…)

-Организовање хуманитарних акција :

„Помози оном коме је то потребно”

-Организовање заједничких активности за наставнике школе
-Организовање заједничких сусрета родитеља, наставника и ученика
-Јавно похваљивање и награђивање ученика, наставника и родитеља

 

 

2. ПОДИЗАЊЕ

НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ СВИХ АКТЕРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

 

1.Подизање нивоа безбедности у саобраћају -Регулисање саобраћајних прилаза школским објектима

-Управа школе

-Наставници

-Локална заједница

континуирано
– Успостављање сарадње са одговарајућим општинским службама
-Подизање компетенције наставника у вези са безбедношћу у саобраћају
-Информисање ученика о саобраћајним прописима и њиховој практичној примени
2.Осигурати безбедне и оптималне услове за боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања -Стварање одговарајуће климе у којој се развија и негује култура понашања и уважавања личности, а не толерише насиље

-Управа

-Стручна служба

-Наставници

-Ученици

-Родитељи

-Локална заједница

континуирано
-Проширивање и утврђивање Правилника о понашању
-Информисање свих актера у школском животу са Правилником о понашању и о последицама непридржавања истог
-Појачана дежурства наставника у просторијама школе и школским двориштима
-Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања
-Успостављање сарадње са одговарајућим институцијама локалне заједнице
-Организовати предавања и трибине у вези са превенцијом злоупотребе психоактивних супстанци и других неприхватљивих облика понашања
-Едукација наставника, ученика и родитеља о превенцији болести зависности

Континуирано ће се процењивати оствареност и успешност предвиђених активности:

 • У области наставе евалуација ће се вршити увидом у педагошкудокументацију, а применом одговарајућнх техника и инструмената (скале
  процене, анкете, тестови знања). Одговорно лице је директор Школе;
 • У области ваннаставних активности, поред сагледавања педагошке
  документације пратиће се учешће и резултати постигнути на разним
  такмичењима и манифестацијама. Одговорно лице које ће ово пратити је
  директор школе и руководиоци секција:
 • У области инфраструктуре евалуација ће се вршити увидом у реално
  стање материјално-техничких услова рада. Одговорно лице које ће
  пратити реализацију активности биће помоћник директора и директор школе.
 • У области етоса евалуација ће се вршити увидом у документацију
  и анализом примењених одговарајућих техника и инструмената ( скале процене, анкете ).

Одговорно лице за праћење је директор школе.

Ученика

Укупна површина у м2

Одељења

Број запослених

Контактирајте нас

Адреса: Грабовац 179, Грабовац, 11508 Обреновац

Телефон: (011) 8760-047

Email: osgrabovac@gmail.com